INFORMACIÓ LEGAL

 

Les presents condicions generals de venda són aplicables a totes les transaccions comercials que es realitzen en la nostra pàgina web www.prevenwork.com, domini del que n’és titular PREVENWORK, SL, societat legalment constituïda a Espanya (CIF: B-64.060.445).

Prevenwork, SL es reserva el dret a modificar l'oferta comercial de la pàgina web en qualsevol moment (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei). Aquestes modificacions no s'aplicaran a les contractacions ja realitzades.

Prevenwork, SL s'esforça diàriament per oferir la informació actualitzada, veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, Prevenwork, SL li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Els continguts de la pàgina web www.prevenwork.com podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre la naturalesa d'alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Prevenwork, SL no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per www.prevenwork.com. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants o distribuïdors d'aquests productes. El client entén que Prevenwork, SL és un mer intermediari entre ell i dit fabricant o distribuïdor.

1. IDENTIFICACIÓ I ACIVITAT DE PREVENWORK, SL

Prevenwork, SL amb domicili a Montseny, 63 Esc. A, 2o2a, Hospitalet de Llobregat Barcelona, (Espanya), (CIF: 64.060.445), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 38173, Foli 121, Full núm. B 321502 Inscripció 1a, en compliment del que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que és propietària en ple domini del present lloc web www.prevenwork.com

2. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

Prevenwork, SL garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients.

Prevenwork, SL garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliaris, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades pels nostres clients a Prevenwork, SL o als seus empleats, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Prevenwork, SL.

En compliment de les prescripcions de la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, modificada per Llei Orgànica 15 / 1.999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP), les dades objecte de tractament que l'usuari faciliti a Prevenwork, SL a través de l'apartat "el meu compte", no podran utilitzar-se per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades hagin estat recollides. Prevenwork, SL es compromet a tractar aquestes dades de manera confidencial i de conformitat amb el contingut del text legal esmentat anteriorment. Qualsevol altre ús de les dades, diferent als esmentats, requerirà previ i exprés consentiment. L'usuari podrà en tot moment accedir a aquests fitxers, amb la finalitat de sol·licitar i obtenir la rectificació, cancel·lació, modificació o oposició de les seves dades personals, mitjançant l'enviament d'una carta al domicili social de Prevenwork, SL, anteriorment ressenyat.

Així mateix li informem que, mitjançant l'emplenament dels formularis de registre de clients a la nostra pàgina, les seves dades personals s'incorporaran als nostres fitxers automatitzats amb l'única finalitat de poder prestar el servei requerit. En tot moment té dret a accedir als mateixos per a realitzar les modificacions que necessiti a la secció "El meu compte" un cop s'hagi entrat. Si per altra banda desitja l'eliminació d'aquestes dades, haurà de sol·licitar mitjançant el nostre servei d'Atenció al client info@prevenwork.com.

La pàgina web de la botiga de www.prevenwork.com està registrada amb les autoritats d'identificació de pàgines web per permetre que el seu navegador confirmi la identitat de la botiga nexiaoutlet.com abans que cap transmissió sigui enviada. Amb aquesta tecnologia:

  • La identitat del nostre site es confirma automàticament abans de la transmissió de qualsevol informació dels clients sol·licitada per completar una comanda en línia.
  • Les seves dades assoleixen l'objectiu desitjat o el seu navegador li notifica (abans d'enviar qualsevol informació personal) que el site pot ser que no sigui segur i hauria de ser evitat.

És el nostre compromís el de seguir les pautes marcades per la legislació sobre protecció de dades personals, especialment pel que fa als drets d'informació, accés, rectificació i cancel·lació de dades. Per a la utilització de la nostra pàgina web és necessari la utilització de cookies que són emmagatzemades en la memòria del disc dur. Les cookies s'utilitzen amb la finalitat de generar estadístiques de compra de www.nexiaoutlet.com. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

3. COMUNICACIONS COMERCIALS

Al donar-se d'alta com a client de Prevenwork, SL teniu l'opció d'acceptar la recepció dels nostres butlletins. Acceptant, permeteu que Prevenwork, SL us envií periòdicament notificacions via email. Prevenwork, SL us oferirà en cada notificació enviada la possibilitat de donar-se de baixa automàticament. Així mateix, el client tindrà sempre l'opció a donar-se de baixa des de la seva àrea personal de client. Prevenwork, SL, mai enviarà notificacions als usuaris no inscrits a les seves notificacions.

Prevenwork, SL mai cedirà la seva BBDD a tercers i es compromet a emmagatzemar i tractar les seves dades personals amb les mesures de seguretat necessàries per evitar que persones no autoritzades accedeixin als mateixos. No obstant, Prevenwork, SL es reserva el dret d'enviar ofertes puntuals als seus usuaris via email, que terceres empreses fan als clients de Prevenwork, SL en exclusiva.

4. OBLIGACIONS DE L’USUARI / CLIENT

L'usuari / client de www.prevenwork.com es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d'usuari, i a mantenir-les actualitzades en tot moment.

Així mateix, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les seves claus d'accés personal a la nostra pàgina web.

En el supòsit de la venda o comercialització de productes de la nostra pàgina web que requereixin que el comprador tingui una determinada edat segons la legislació vigent del seu país d'origen, el comprador manifesta que compleix aquest requisit per formalitzar la compra.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les compravendes realitzades amb Prevenwork, SL es sotmeten a la legislació espanyola.

Les presents Condicions de Venda es regeixen per la llei espanyola.

Les parts se sotmeten, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

Prevenwork, SL es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns en els termes i condicions establerts. Les modificacions s'inclouran de forma destacada al web www.prevenwork.com.