Filtro VISPRO 300A2B2E2K2P3 D R contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, ácidos, amoniaco y partículas. Ampliar

Filtre VISPRO 300A2B2E2K2P3 D R contra gasos i vapors orgànicos, inorgànics, àcidos, amoníac i partícules

Filtre combinat per a màscares antigàs amb connexió normalitzada (segons EN 148-1), destinat a la filtració de gasos i vapors orgànics, inorgànics, àcids i amoníac fins a una concentració del 0,5% en volum (5.000 ppm) i partícules, fums, pols i microorganismes

Fabricat amb contenidor de plàstic incinerable, resistent a cops i corrosió. Carbó específic ABEK, lliure de crom

Més detalls

MILLA

7050

Nou producte

15,40 € sense IVA

DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT

El filtre està compost per un contenidor de plàstic, resistent als cops, la corrosió i els esquitxos de productes químics. En el seu interior s'hi allotja encapsulat el carbó actiu per el que l'aire contaminat flueix, llavors els gasos i vapors son eliminats per l'adsorció del carbó. D'altra banda un teixit sense teixir especial reté les partícules (sòlides o líquides) i microorganismes per porositat entre les fibres així com per càrrega electrostàtica de les mateixes.

PRESTACIONS

Alta eficiència, fabricat amb carbó d'última generació i teixit filtrant especial mitjançant la disposició per plecs que permeten el pas de l'aire sense limitar-ne el rendiment.

Baixa resistència a la respiració gràcies a l'òptima granulometria del carbó i la tecnologia "hotmelt" que manté una separació òptima entre plecs per tal de reduir al mínim la resistència al pas de l'aire.

Més sostenible i més segur, fabricat amb carbó lliure de crom.

Connexió normalitzada segons EN 148-1, aprovat per a ésser utilitzat amb màscares amb aquesta mateixa connexió, independentment del fabricant.

Incinerable, el contenidor de plàstic i la resta de components permeten la incineració com a mètode de tractament per a la seva eliminació un cop finalitzada la vida útil.

Reutilitzable (R)

Eficiència incrementada, el filtre ha superat l'assaig opcional de saturació amb pols de dolomita (D), cosa que garanteix la seva eficiència durant un torn de treball complert a la màxima concentració.

CAMP D'APLICACIÓ

El filtre ha estat dissenyat per a filtrar gasos i vapors orgànics, inorgànics, àcids i amoníac fins a una concentració màxima del 0,5% del tòxic en volum (5.000 ppm), així com partícules, fums, pols i microorganismes i sempre en combinació amb màscares amb la mateixa connexió normalitzada segons la norma EN 148-1.

LIMITACIONS D'ÚS

No utilitzar par a filtrar substàncies tòxiques que no hagin estat esmentades en el camp d'aplicació, ni en el cas que es doni una o diverses de les següents situacions:

a) En condicions ambientals desconegudes o que la qualitat i qualitats de les impureses ambientals pugui variar durant l'ús (p.e. augment inesperat de la concentració, possibles mescles que derivin a un nou tòxic no contemplat en el camp d'aplicació, etc.)

b) En espais confinats o en absència o mala ventilació (cisternes, túnels, dipòsits, fosses sèptiques, etc.) per el risc de falta d'oxigen o presència de substàncies que el puguin desplaçar.

c) En atmosferes empobrides en oxigen (<18% en volum) ni en atmosferes enriquides en oxigen (>23% en volum).

d) En atmosferes altament explosives per el risc de desplaçament de l'oxigen en cas d'explosió o deflagració.

e) En presència de gasos inodors (p.ex. el monòxid de carboni CO)

CERTIFICACIONS

El filtre ha estat assajat i aprovat, per un laboratori independent, per a l'obtenció del marcatge CE segons la norma europea específica del producte EN 14387:2004+A1 (filtres contra gasos i filtres combinats) i EN 148:1999 (Rosques per adaptadors facials, connexió normalitzada), en acompliment de la Directiva Europea 89/686/CEE (Requisits del Equips de Protecció Individual).

VIDA ÚTIL

La vida útil del filtre sense treure'l del seu embalatge original és de 5 anys. Tant en l'etiquetatge del filtre com del seu embalatge s'indica la data de caducitat (mes/any), que s'haurà de respectar encara que el filtre no hagi estat utilitzat.

Un cop obert, el filtre cal que sigui substituït com a màxim als 6 mesos, tot i no haver-se utilitzat.

Quan l'usuari noti olor o gust del contaminant, és un indicatiu que el filtre comença arribar al final de la seva vida útil i cal que sigui substituït tot i no estar caducat ni haver superat els 6 mesos des de l'obertura del embalatge.

ATENCIÓ!: Si els contaminants a filtrar son partícules nocives (p.ej. amianto) o microorganismes, el filtre es considerarà d'ús únic i s'haurà de canviar per un de nou al finalitzar el torn de treball.

INFORMACIÓ MEDI AMBIENTAL

Al final de la seva vida útil, el filtre pot retenir substàncies altament perjudicials per a les persones i el medi ambient, per això, mai obrir-los ni manipular-ne el seu contingut. Per a una correcta protecció del medi ambient, lliurar-los a un gestor de residus autoritzat per al seu correcte tractament d'acord amb les normatives ambientals locals.

EMMAGATZEMATGE I CONSERVACIÓ

El filtre es proporciona segellat en un film retràctil i caixa de cartó individual, que el protegeix de la humitat i els cops. S'ha d'emmagatzemar en el seu embalatge original per tal de preservar-lo de la pols i contaminació ambiental, evitant l'exposició directa a la llum solar, temperatures extremes (-10ºC a +50ºC) i en condicions ambientals de baixa humitat (<75%).

Abans d'utilitzar-lo treure les tapes protectores i verificar la data de caducitat (mes/any) indicada sota el pictograma del rellotge de sorra. Un cop obert i al final de cada ús retirar-lo de la màscara i tornar a posar les tapes per a una millor conservació.

NormaEN 14387 | EN 148-1
Pes365 gr.
Tipus i classeA2B2E2K2P3 D R

Actualment no hi ha ressenyes de clients.

Escriviu una valoració

Filtre VISPRO 300A2B2E2K2P3 D R contra gasos i vapors orgànicos, inorgànics, àcidos, amoníac i partícules

Clients que han vist aquest producte també han adquirit: